Teisinė informacija

AS Baltem Vilniaus filialas vertina jūsų domėjimąsi mūsų interneto svetaine. Prieigai prie šios interneto svetainės ir jos naudojimui taikomos toliau nurodytos sąlygos. Maloniai kviečiame atidžiai jas perskaityti prieš pradedant naudotis šia interneto svetaine ir ją pasiekiant. Pasiekdami šią interneto svetainę ir ja naudodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte sąlygas ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su sąlygomis, nesinaudokite šia interneto svetaine.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

AS Baltem Vilniaus filialas kiek galėdamas stengiasi, kad šios interneto svetainės turinys būtų naudingas, tikslus ir atnaujintas, bet nesuteikia jokių garantijų ar užtikrinimų dėl šios interneto svetainės turinio tikslumo ar išsamumo. Visa šioje interneto svetainėje skelbiama medžiaga, įskaitant siūlomą atsisiųsti programinę įrangą, yra pateikiama „tokia, kokia yra“ ir „tada, kada prieinama“. Didžiausiu taikomuose įstatymuose leidžiamu mastu AS Baltem Vilniaus filialas nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl šios interneto svetainės arba joje siūlomų produktų ar paslaugų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) numanomas garantijas dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, pažeidimų nebuvimo, prieinamumo, suderinamumo, saugumo arba tikslumo. Be to, AS Baltem Vilniaus filialas nesuteikia jokių garantijų, kad interneto svetainė arba joje siūlomi produktai ar paslaugos atitiks jūsų reikalavimus be pertrūkių, laiku, saugiai ar be klaidų, kad trūkumai bus pašalinti arba kad šioje interneto svetainėje, jai skirtame serveryje arba joje siūlomuose produktuose ar paslaugose nebus virusų arba kitų kenksmingo ar naikinamojo pobūdžio elementų. Visą šioje interneto svetainėje rastą informaciją naudojate tik savo rizika ir nuožiūra, ir tik jūs patys būsite atsakingi už bet kokią žalą jūsų kompiuterio sistemai ar kitiems įrenginiams arba duomenų praradimą dėl bet kokių elektroninių duomenų atsisiuntimo iš šios interneto svetainės.

Atsakomybės apribojimas

AS Baltem Vilniaus filialas teikia šią interneto svetainę tik informacijos, pramogų ir patogumo tikslais. AS Baltem Vilniaus filialas nėra atsakingas už jokią tiesioginę, netiesioginę, šalutinę, specialiąją ar lydimąją žalą, prarastą pelną ar veiklos pertraukimą dėl šios interneto svetainės naudojimo ar negalėjimo ją naudoti, šioje interneto svetainėje pateiktos informacijos naudojimo, taip pat klaidų ar kompiuterių virusų, atsiradusių dėl šios interneto svetainės naudojimo, net jei AS Baltem Vilniaus filialas buvo įspėtas apie tokios žalos galimybę. Jūs sutinkate su tokiu rizikos paskirstymu jums naudojantis šia interneto svetaine. Jei esate nepatenkinti interneto svetaine, vienintelė ir išimtinė jūsų teisių gynimo priemonė yra nebesinaudoti interneto svetaine.

Interneto svetainės pakeitimai arba uždarymas

AS Baltem Vilniaus filialas pasilieka teisę pakeisti arba visam laikui ar laikinai uždaryti interneto svetainę (ar bet kokią jos dalį) be įspėjimo. Sutinkate, kad AS Baltem Vilniaus filialas nebus atsakingas jums ar bet kokiai trečiajai šaliai už tokį pakeitimą arba uždarymą.

Trečiųjų šalių nuorodos

Šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į AS Baltem Vilniaus filialas nepriklausančias interneto svetaines, įskaitant kitų įmonių, kurios priklauso „Komatsu“ grupei arba yra su ja susijusios, interneto svetaines. Šios nuorodos pateikiamos tik šios interneto svetainės naudotojų patogumui. Sutinkate, kad AS Baltem Vilniaus filialas negali kontroliuoti nurodomų interneto svetainių turinio ir kad tokioms interneto svetainėms netaikomos šios sąlygos. Todėl sutinkate, kad AS Baltem Vilniaus filialas negali teikti jokių išreikštų ar numanomų garantijų arba užtikrinimų dėl nurodomų interneto svetainių turinio ir negali prisiimti jokios atsakomybės už jų turinį bei naudojimą. Nuoroda į AS Baltem Vilniaus filialas nepriklausančią interneto svetainę nereiškia, kad AS Baltem Vilniaus filialas patvirtina nurodomos interneto svetainės turinį arba produktus ar paslaugas, minimus AS Baltem Vilniaus filialas nepriklausančioje interneto svetainėje. Naudodamiesi bet kokia nuoroda į AS Baltem Vilniaus filialas nepriklausančią interneto svetainę sutinkate, kad darote tai savo pačių rizika ir kad jūs patys privalote imtis visų apsaugos priemonių, kad išvengtumėte virusų ar kitų kenksmingų arba naikinamojo pobūdžio elementų.

Informacija apie autorių teises

Autorių teisės 2018 m. AS Baltem Vilniaus filialas. Visos teisės saugomos. Šios interneto svetainės turinys, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) tekstą, vaizdus, grafiką, garsą, animaciją ir vaizdo įrašų failus, taip pat jų išdėstymą interneto svetainėje, yra saugomi pagal autorių teisių ir kitokios intelektinės nuosavybės įstatymus. Sutinkate, kad šios interneto svetainės turinio negalima kopijuoti, atkurti, perduoti, skelbti, platinti, demonstruoti komerciniais tikslais, modifikuoti arba naudoti kitose interneto svetainėse prieš tai negavus AS Baltem Vilniaus filialas leidimo raštu.

Informacija apie prekių ženklus

Šioje interneto svetainėje yra pavadinimų, logotipų ir ženklų, kurie priklauso AS Baltem Vilniaus filialas arba trečiosioms šalims. Visos intelektinės nuosavybės teisės, naudojamos šioje interneto svetainėje, įskaitant autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis ir patentų teises, yra saugomos, o jų naudojimas ar piktnaudžiavimas jomis yra griežtai draudžiami. Sutinkate, kad jokie šioje interneto svetainėje pateikiami teiginiai negali būti aiškinami kaip suteikiantys bet kokią licenciją ar teisę naudoti bet kokią AS Baltem Vilniaus filialas ar trečiųjų šalių intelektinę nuosavybę.

Pateikta medžiaga

Galite siųsti AS Baltem Vilniaus filialas savo pastabas, klausimus, pasiūlymus ar idėjas dėl bet kokios AS Baltem Vilniaus filialas interneto svetainės. Tai darydami sutinkate – išskyrus asmens duomenis, kuriuos galime rinkti iš jūsų ir kuriems taikoma toliau aprašyta mūsų privatumo politika, – kad tokia AS Baltem Vilniaus filialas išsiųsta informacija nėra pateikiama konfidencialiai, kad AS Baltem Vilniaus filialas neprivalo saugoti tokios informacijos slaptumo ir kad AS Baltem Vilniaus filialas neprivalo atsakyti. AS Baltem Vilniaus filialas gali laisvai naudoti informaciją, kurią atsiunčiate AS Baltem Vilniaus filialas, bet kokiu būdu, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) produktų kūrimą, gamybą ir platinimą remiantis tokia informacija. Be to, AS Baltem Vilniaus filialas gali atkurti, atskleisti ir platinti jūsų pranešimuose pateiktą informaciją kitiems be jokių apribojimų. Visos pastabos, pasiūlymai, idėjos ir kita informacija, perduota AS Baltem Vilniaus filialas naudojantis šia svetaine, bus tik AS Baltem Vilniaus filialas nuosavybė išimtinėmis teisėmis, ir AS Baltem Vilniaus filialas neprivalės jokiu pavidalu atlyginti asmeniui, atsiuntusiam tokią informaciją.
Apsiribojimas Europos ekonominė erdve
AS Baltem Vilniaus filialas neteikia jokių užtikrinimų, kad ši interneto svetainė arba joje siūlomi produktai ar paslaugos yra tinkami arba prieinami naudoti vietovėse už Europos ekonominės erdvės ribų. Be to, negalime garantuoti „Komatsu“ produktų ir paslaugų prieinamumo jūsų šalyje. Norėdami gauti išsamią informaciją apie produktus ir paslaugas, kurios gali būti prieinamos jums, ir norėdami jas užsakyti, visada kreipkitės į vietinį „Komatsu“ atstovą.

Privatumo patvirtinimas

AS Baltem Vilniaus filialas rūpinasi jūsų privatumu. Šioje politikoje aprašoma, kas mes esame, kokiais tikslais naudojame jūsų duomenis ir kaip juos tvarkome. Be to, joje nurodyta, kaip saugome jūsų duomenis ir kaip galite susisiekti su mumis.

 

1. Kas mes esame ir kokie yra mūsų kontaktiniai duomenys?

Ši politika reglamentuoja duomenų tvarkymą, kurį įmonė AS Baltem Vilniaus filialas , turintis mokesčių mokėtojo numerį ir įsikūręs i adresu Ukrainiečių g. 2 LT13278 Vilnius, Lietuva, vykdo kaip jūsų duomenų valdytojas.

 

2. Kokie yra AS Baltem Vilniaus filialas atliekamo jūsų duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas?

Duomenys, kurių AS Baltem Vilniaus filialas prašo arba gali prašyti iš jūsų, yra reikalingi šioje politikoje nurodytiems tikslams, ir jei jų nepateiksite, „Komatsu“ gali nepavykti susisiekti su jumis arba tvarkyti jūsų prašymus.

AS Baltem Vilniaus filialas pasilieka teisę neatsakyti į užklausas arba jų netvarkyti, jei juose nėra visų prašomų duomenų.

Pateikdami AS Baltem Vilniaus filialas savo duomenis garantuojate jų teisingumą ir sutinkate, kad AS Baltem Vilniaus filialas kartais gali prašyti peržiūrėti ir atnaujinti turimus asmens duomenis.

2.1. Jei esate AS Baltem Vilniaus filialas klientas arba potencialus klientas

AS Baltem Vilniaus filialas prašys jūsų duomenų ir tvarkys būtinus duomenis tik siekdama suteikti jums jūsų užsakytas paslaugas arba siekdama užmegzti su jumis komercinius ir (arba) sutartimis grindžiamus santykius.

Kalbant konkrečiau, tikslai, kuriais AS Baltem Vilniaus filialas gali tvarkyti jūsų duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra tokie:

 

i. Jūsų ir AS Baltem Vilniaus filialas sudarytos sutarties vykdymas arba iki sutartinių priemonių taikymas:

 

 • Administruoti sutartimis grindžiamus santykius su jumis ir užtikrinti, kad AS Baltem Vilniaus filialas pateiktų užsakytus produktus ir paslaugas, taip pat užtikrinti paslaugų kokybę, atsiskaitymą, paslaugų gavimą ir atšaukimą.
 • Administruoti komercinius santykius su potencialiais klientais ir tenkinti prašymus suteikti informacijos apie AS Baltem Vilniaus filialas siūlomus produktus ir paslaugas.
 • Administruoti ir tvarkyti visus AS Baltem Vilniaus filialas  gautus su jumis susijusius teisinius reikalavimus, neteisminius reikalavimus ir draudimo reikalavimus.

 

ii. Teisėti AS Baltem Vilniaus filialas interesai:

 

 1. Teikti komercinius pranešimus apie produktus ir paslaugas, kurios yra panašios į užsakytąsias jūsų. Tokiu atveju teisėtas AS Baltem Vilniaus filialas interesas būtų vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą, skirtą jos klientams, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 47 konstatuojamąją dalį.
 2. Vykdyti apklausas ir rinkos tyrimus siekiant išsiaiškinti mūsų produktų ar paslaugų kokybę bei mūsų klientų pageidavimus. Teisėtas AS Baltem Vilniaus filialas interesas yra gerinti savo komercinius pasiūlymus ir klientų patirtį.
 3. Valdyti, stebėti ir administruoti interneto svetainę, programas ir AS Baltem Vilniaus filialas platformą, taip pat gerinti jų naršymo funkcijas.

 

1.2. Jei esate AS Baltem Vilniaus filialas tiekėjas arba potencialus tiekėjas

Jei esate AS Baltem Vilniaus filialas tiekėjas ar potencialus tiekėjas arba jam atstovaujate ir nusprendžiate kreiptis į AS Baltem Vilniaus filialas, bus tvarkomi duomenys, reikalingi siekiant užmegzti ir išlaikyti sutartimis grindžiamus santykius su jumis, jei esate individualus verslininkas, arba su įmone, kuriai atstovaujate.

Kalbant konkrečiau, tikslai, kuriais AS Baltem Vilniaus filialas gali tvarkyti jūsų duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra tokie:

Jūsų ir AS Baltem Vilniaus filialas sudarytos sutarties vykdymas arba iki sutartinių priemonių taikymas:

 

 1. Administruoti komercinius santykius su potencialiais tiekėjais tenkinant informacijos prašymus.
 2. Įtvirtinti sutartimis grindžiamus santykius, įskaitant sutarčių sudarymą ir pasirašymą.
 3. Administruoti sutartimis grindžiamus santykius su AS Baltem Vilniaus filialas tiekėjais, įskaitant santykių ir mokėjimų stebėjimą.

 

1.3. Jei norite tapti AS Baltem Vilniaus filialas darbuotoju

Galite kreiptis į AS Baltem Vilniaus filialas, jei norite pateikti savo gyvenimo aprašymą ir dalyvauti atrankos procesuose, kurie gali būti vykdomi siekiant priimti įmonėje naujų darbuotojų. Šiuo tikslu AS Baltem Vilniaus filialas prašys reikiamų duomenų ir juos tvarkys siekdama administruoti galimą jūsų dalyvavimą atrankos procesuose, taip pat informuoti jus apie galimus atrankos procesus, kuriuose galėtumėte dalyvauti ateityje.

Kalbant konkrečiau, tikslai, kuriais AS Baltem Vilniaus filialas gali tvarkyti jūsų duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra tokie:

Jūsų ir AS Baltem Vilniaus filialas sudarytos sutarties vykdymas arba iki sutartinių priemonių taikymas:

 

 1. Administruoti AS Baltem Vilniaus filialas darbuotojų atrankos procesą, kuris apims gyvenimo aprašymų skaitymą ir asmeninius pokalbius.
 2. Įtvirtinti sutartimis grindžiamus santykius, kurie apims sutarčių sudarymo procesą ir sutarčių bei darbo sutarčių pasirašymą.

1.4. Duomenų tvarkymas, susijęs tik su naršymu interneto svetainėje

Siekdami tobulinti savo paslaugas, teikti jums aktualesnį turinį ir analizuoti, kaip lankytojai naudojasi šia interneto svetaine, galime naudoti įvairias technologijas, pvz., slapukus ar stebėjimo programinę įrangą. Informuojame, kad daugeliu atvejų negalėsime nustatyti jūsų tapatybės remdamiesi informacija, surinkta naudojantis tokiomis technologijomis.

Kalbant apie slapukų naudojimą šioje interneto svetainėje, informuojame, kad slapukai – tai maži informacijos elementai, kuriuos jūsų naršyklė įrašo jūsų kompiuterio standžiajame diske. Jie suteikia jums galimybę naršyti šioje interneto svetainėje, o mums padeda naudotis įvairiomis funkcijomis, pvz., prisiminti paskutinės jūsų paieškos aspektus, kad vėlesnės paieškos vyktų greičiau. Jei norite, slapukus galite ištrinti. Tam tikri slapukai yra būtini norint peržiūrėti šią interneto svetainę ir joje naršyti, bet daugeliu funkcijų galėsite naudotis ir be slapukų.

Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip galite juos pašalinti, žr. mūsų slapukų naudojimo politikoje.

 1. Kokioms trečiosioms šalims gali būti atskleisti jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate AS Baltem Vilniaus filialas, gali būti perduoti šių kategorijų gavėjams:

- Trečiosios šalys, pvz., valstybės institucijos, kurioms AS Baltem Vilniaus filialas privalo persiųsti informaciją vykdydama tokių institucijų reikalavimus ir laikydamasi taikomų taisyklių.

Be to, informuojame jus, kad K AS Baltem Vilniaus filialas gali pasitelkti įmones, veikiančias už Europos Sąjungos ribų, arba bendradarbiauti su jomis. Tokiais atvejais KESA reikalauja, kad tokios įmonės taikytų priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti, kaip nustatyta privalomoje sutartyje, išskyrus atvejus, kai Europos Komisija nustato, kad valstybė, kurioje tokios įmonės yra, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

Jei norite, galite gauti AS Baltem Vilniaus filialas reikalaujamų priemonių sąrašo kopiją kreipdamiesi į mus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 1. Kaip AS Baltem Vilniaus filialas saugo jūsų duomenis?

AS Baltem Vilniaus filialas turi reikiamus politikos dokumentus ir įgyvendino techninių bei organizacinių priemonių siekdama apginti ir apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos ar neleistinos prieigos, praradimo arba netyčinio sunaikinimo, sugadinimo, naudojimo ir neteisėto ar neleistino atskleidimo.

AS Baltem Vilniaus filialas imsis visų pagrįstų atsargumo priemonių siekdama užtikrinti, kad jūsų asmens duomenis galintis pasiekti mūsų personalas ir darbuotojai būtų tinkamai išmokyti.

Bet kokiu atveju atminkite, kad duomenų siuntimas internetu nėra visiškai saugus ir todėl atliekate jį savo rizika. Mes kiek galėdami stengsimės apsaugoti jūsų asmens duomenis, bet AS Baltem Vilniaus filialas negali garantuoti per šią interneto svetainę siunčiamų asmens duomenų saugumo.

 1. Ar ilgai AS Baltem Vilniaus filialas saugo jūsų duomenis?

Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis bus nustatomas remiantis jūsų sutartimis grindžiamais santykiais su AS Baltem Vilniaus filialas ir įstatymuose numatytais terminais. Kriterijai, kuriuos AS Baltem Vilniaus filialas taiko nustatydamas jūsų duomenų saugojimo laikotarpį, yra nustatyti vadovaujantis reikalavimais, numatytais taikomuose teisės aktuose, taisyklėse ir rekomendacijose, taip pat AS Baltem Vilniaus filialas veiklos reikalavimais, susijusiais su tinkamu santykių su klientais valdymu. Jei davėte savo sutikimą, jūsų duomenys bus saugomi, kol tokį sutikimą atšauksite.

 1. Kaip galite naudotis teisėmis į savo asmens duomenis?

Galite naudotis savo teisėmis susipažinti su savo duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti, nesutikti su jų tvarkymu, riboti jų tvarkymą ir teise į perkeliamumą, taip pat teise bet kada atsiimti anksčiau duotą sutikimą siųsdami laišką AS Baltem Vilniaus filialas adresu Ukrainiečių g.2, LT-13278 Vilnius arba siųsdami el. laišką adresu baltem@baltem.lt

Be to, prireikus galite pateikti pretenziją Lietuvos duomenų apsaugos institucijai, ypač jei manote, kad mes nepakankamai gerbiame jūsų teises.

 1. Kaip galite susisiekti su mumis?

Jei turite klausimų arba pastabų duomenų apsaugos tema, galite kreiptis į mus adresu baltem@baltem.lt

Slapukai

Jums lankantis šioje interneto svetainėje, mūsų kompiuterio serveris gali išsiųsti informacijos elementą („slapuką“), kurį jūsų interneto naršyklė išsaugo jūsų kompiuterio standžiajame diske. Naudodami slapuką galime pritaikyti savo interneto svetainę individualiems jūsų poreikiams (pvz., parinkdami kalbą) ir sutaupyti laiko, kai lankysitės mūsų interneto svetainėje kitą kartą. Be to, slapukai suteikia mums informacijos apie lankytojų naršymo įpročius (pvz., apsilankymų skaičių, vidutinį interneto svetainėje praleistą laiką, peržiūrėtus tinklalapius), kad galėtume tobulinti savo interneto svetainės dizainą ir turinį. Daugelyje interneto naršyklių numatytos parinktys, suteikiančios galimybę nustatyti, ar naršyklė priims slapukus, atmes juos arba įspės jus kiekvieną kartą, kai jums siunčiamas slapukas.
Naudodamasi slapukais AS Baltem Vilniaus filialas gali automatiškai rinkti tam tikrą techninę informaciją, kuri neleidžia nustatyti jūsų tapatybės. Galime kaupti šio tipo informaciją rinkos tyrimų tikslais ir siekdami tobulinti savo interneto svetainę. Nenaudojame slapukų asmeninei informacijai apie savo lankytojus gauti.
Jei nesutinkate, kad AS Baltem Vilniaus filialas naudotų slapukus savo interneto svetainėje, galite konfigūruoti savo naršyklę, kad ji atmestų slapukus, pakeisdami naršyklės nuostatas. Bet dėl to negalėsime garantuoti, kad visos mūsų interneto svetainės funkcijos veiks, kaip numatyta.
Trečiųjų šalių nuorodos
Šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į AS Baltem Vilniaus filialas nepriklausančias svetaines. Tokioms svetainėms ši privatumo politika netaikoma, ir AS Baltem Vilniaus filialas neprisiima jokios atsakomybės už tokių interneto svetainių privatumo praktiką.

Sąlygų pakeitimai

AS Baltem Vilniaus filialas pasilieka teisę bet kada keisti šias sąlygas. Sutinkate, kad patys privalote reguliariai peržiūrėti šias sąlygas, ir jei toliau naudositės šia interneto svetaine po tokių pakeitimų, tai bus laikoma sutikimu su tais pakeitimais.
Atskiriamumas
Nustačius, kad bet kokia šių sąlygų dalis yra negaliojanti arba neįvykdoma pagal taikomus įstatymus, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) pirmiau pateiktą atsakomybės ribojimo pareiškimą ir atsakomybės apribojimus, tokia negaliojanti arba neįvykdoma nuostata bus laikoma pakeista galiojančia ir įvykdoma nuostata, geriausiai atitinkančia pradinės nuostatos formuluotę ir ketinimus. Likusi sąlygų dalis galioja toliau.
Taikomi įstatymai
Šios sąlygos vykdomos ir aiškinamos pagal Ispanijos įstatymus, ir kilus bet kokiam ginčui dėl šių sąlygų arba ginčui dėl šios interneto svetainės, išskirtinė jurisdikcija priklauso Lietuvos respublikos teismams.

 

Paskutinį kartą pakeista 2018 m. gegužės 24 d.