Privatumo politika ir slapukai

PRIVATUMO POLITIKA: ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

SLAPUKŲ POLITIKA

 

Šios privatumo politikos paskirtis – paaiškinti principus, kuriais remiantis tvarkomi jūsų asmens duomenys, ir aptarti pagrindines jūsų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

 

1.    Kas mes esame?

Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra AS Baltem Vilniaus filialas , registruotojo biuro adresas Ukrainiečių g. 2, 13278 Vilnius, PVM kodas  LT100005637815, Įmonės kodas 302524047, duomenys kaupiami  ir saugomi LT Juridinių asmenų registre. (toliau – Baltem).

 

2.      Kokia yra mūsų kontaktinė informacija?


Susisiekti su asmens duomenų tvarkytoju galima el. pašto adresu baltem@baltem.lt ir telefono numeriu +37052322143.

 

3.      Kokie yra „Baltem“ atliekamo jūsų duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis  pagrindas?

 

„Baltem“ renkami asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis principais, nustatytais duomenų apsaugos teisės aktuose, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), ir Lenkijos teisės aktus, priimtus įgyvendinant BDAR, įskaitant 2018 m. gegužės 10 d. įstatymą dėl asmens duomenų apsaugos. „Baltem“ užtikrina asmens duomenų konfidencialumą ir saugo juos nuo neleistinos trečiųjų šalių prieigos vadovaudamasi pirmiau nurodytais teisės aktais.

 

Vykdydama savo veiklą „Komatsu“ renka ir tvarko asmens duomenis:

a)    tikslais, susijusiais su teisėtais „Baltem“ kaip duomenų valdytojo interesais, siekdama teikti paslaugas potencialiems klientams, reklamuoti „Baltem“ paslaugas, įskaitant informaciją apie „Baltem“ organizuojamus renginius arba renginius, kuriuose „Baltem“ dalyvauja, ir apie „Baltem“ veiklą, taip pat analizės ir statistikos tikslais, siekdama analizuoti jūsų veiksmus interneto svetainėje bei užtikrinti informacinių ir ryšio technologijų (IRT) saugumą svetainėje baltem.lt (teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą);

b)    siekdama sudaryti arba vykdyti sutartis, „Baltem“ sudarytas su jos klientais, ir bendradarbiauti su tiekėjais bei kitais subjektais, bendradarbiaujančiais su „Baltem“ (teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą);

c)    siekdama samdyti asmenis, norinčius dirbti „Baltem“ arba bendradarbiauti su ja (teisinis pagrindas pagal duomenų apsaugos įstatymo (DAĮ) 6 straipsnio 1 dalies c punktą ir 6 straipsnio 1 dalies a punktą);

d)    siekdama vykdyti „Baltem“ teisines prievoles (teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą);

e)    rinkodaros tikslais, jei sutikote su tiesiogine rinkodara, t. y. sutikote gauti naujienlaiškį (teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą).

 

„Baltem“ pasilieka teisę neatsakyti į užklausas ar jų netvarkyti, jei jose pateikiami ne visi prašomi duomenys.

 

Teikdami „Baltem“ savo duomenis garantuojate jų tikrumą ir sutinkate, kad „Baltem“ gali reguliariai prašyti peržiūrėti ir atnaujinti saugomus asmens duomenis.

 

3.1. Jei esate „Baltem“ klientas arba potencialus klientas

 

„Baltem“ tvarko asmens duomenis, jei to reikia siekiant užmegzti, išlaikyti ir įgyvendinti komercinius ir (arba) sutartimis grindžiamus santykius. Jūsų asmens duomenų tvarkymas vykdomas remiantis jūsų sutikimu, bet tam tikromis aplinkybėmis atsisakymas pateikti duomenis arba prašymas juos ištrinti gali neleisti mums, pavyzdžiui, susisiekti su jumis, sudaryti sutartį arba suteikti paslaugą.

 

Tikslai, kuriais „Baltem“ gali tvarkyti jūsų duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas išsamiau aprašyti toliau:

 

1)         Jūsų sutarties su „Baltem“ vykdymas ir veiksmų atlikimas prieš sudarant sutartį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą):

a.    sutartimis grindžiamų santykių su jumis administravimas, vertinimo / pasiūlymo ruošimas ir užtikrinimas, kad „Baltem“ pristatytų nurodytas prekes arba suteiktų nurodytas paslaugas, taip pat paslaugų kokybės užtikrinimas, sąskaitų faktūrų išrašymas, priėmimas ir anuliavimas;

b.    komercinių santykių su galimais klientais administravimas, atsakymas į prašymus suteikti informacijos apie „Baltem“ produktus ir paslaugas;

c.     teisminių, neteisminių ar draudimo pretenzijų, kurias „Baltem“ gauna bendradarbiaudama su jumis, administravimas.

2)         Teisėti „Baltem“ interesai (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą ir 47 konstatuojamąją dalį):

a.    komercinių pranešimų apie produktus ir paslaugas, panašias į jūsų įsigytas, teikimas. Šiuo atveju teisėtas „Baltem“ interesas yra vykdyti tiesioginę rinkodarą tokiems klientams pagal duomenų apsaugos reglamento 47 konstatuojamąją dalį;

b.    vykdyti rinkos analizės tyrimus siekiant suprasti mūsų produktų ir paslaugų kokybę bei mūsų klientų pageidavimus. Teisėtas „Baltem“ interesas yra gerinti savo komercinius pasiūlymus ir klientų aptarnavimo kokybę;

c.     tvarkyti, stebėti ir administruoti „Baltem“ interneto svetainę, programėles ir „Baltem“ platformą siekiant gerinti internetinio portalo efektyvumą bei vykdyti rinkodaros veiklą, pritaikytą auditorijos poreikiams;

d.    atlikti žiniatinklio analizę ir ypač rengti vidinę statistiką bei analizes siekiant vykdyti auditorijos poreikiams pritaikytą rinkodaros veiklą, gerinti komercinius pasiūlymus ir klientų aptarnavimo kokybę.

3)         Laikytis tvarkytojui nustatytų teisinių prievolių, įskaitant mokestines prievoles, apskaitos prievoles ir prievoles atskleisti informaciją viešosioms įstaigoms (pagal; DAĮ 6 straipsnio 1 dalies c punktą).

 

3.2. Jei esate „Baltem“ tiekėjas arba potencialus tiekėjas

 

Jei esate „Baltem“ tiekėjas ar potencialus tiekėjas arba jam atstovaujate ir nusprendžiate susisiekti su „Baltem“ bus tvarkomi duomenys, būtini sutartimi grindžiamiems santykiams su jumis (arba su jūsų atstovaujama įmone) užmegzti ir išlaikyti.

 

Tikslai, kuriais „Baltem“ gali tvarkyti jūsų duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas išsamiau aprašyti toliau:

 

1)         Vykdyti jūsų sutartį su „Baltem“ ir imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą).

a.      Administruoti komercinius santykius su potencialiais tiekėjais suteikiant būtiną informaciją.

b.    Įforminti bendradarbiavimą, t. y. parengti ir pasirašyti sutartį.

c.     Administruoti sutartimis grindžiamus santykius su „Baltem“ tiekėjais, t. y. stebėti bendradarbiavimą ir mokėjimus.

2)         Tikslai, kylantys iš teisėtų tvarkytojo interesų (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą), ypač siekiant:

a.   archyvuoti duomenis ir dokumentuoti duomenų apsaugos prievolių laikymąsi;

b.   tvarkyti prašymus, tiesiogiai nesusijusius su sutarties vykdymu;

c.   atlikti žiniatinklio analizę ir ypač rengti vidinę statistiką bei analizes siekiant vykdyti rinkodaros veiklą ir gerinti mūsų komercinius pasiūlymus bei klientų aptarnavimą;

d.   nagrinėti galimas teisines pretenzijas, įskaitant neteismines, ir gintis nuo jų.

3)         Laikytis tvarkytojui nustatytų teisinių prievolių, įskaitant mokestines prievoles, apskaitos prievoles ir prievoles atskleisti informaciją viešosioms įstaigoms (pagal; BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą).

 

3.3. Jei kandidatuojate užimti darbo vietą įmonėje „Baltem“

 

Galite susisiekti su „Baltem“ ,jei norite atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir dalyvauti darbuotojų atrankos procesuose, kurie gali būti vykdomi siekiant įdarbinti įmonėje naujų darbuotojų. Šiuo tikslu „Komatsu“ tvarkys jūsų asmens duomenis, būtinus dalyvaujant atrankos procese, ir, jei norėsite, galės informuoti jus apie galimus darbuotojų atrankos procesus, kuriuose galėsite dalyvauti ateityje.

 

Tikslai, kuriais „Baltem“ gali tvarkyti jūsų duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas išsamiau aprašyti toliau:

 

1)            Tvarkytojo teisinių prievolių vykdymas (DAĮ 6 straipsnio 1 dalies c punktas):

a.    kviesti darbuotojus užimti konkrečias pareigas, analizuoti gyvenimo aprašymus, rengti pokalbius, vertinti kandidato kvalifikaciją. Darbdavys administruoja tik darbo kodekse nurodytus asmens duomenis, t. y. vardą ir pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis ir, jei reikia, informaciją apie išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir ankstesnio darbo istoriją;

b.    archyvuoti duomenis ir dokumentuoti duomenų apsaugos prievolių laikymąsi.

2)            Teisėtas darbdavio kaip tvarkytojo interesas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą):

a.    darbuotojų atrankos proceso administravimas tvarkant papildomus įdarbinant reikalingus duomenis, pvz., numatomą kandidato darbo užmokestį;

b.    pretenzijų tyrimas, inicijavimas ir gynyba nuo jų.

3)            Savanoriškas kandidato sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas):

a.    dalyvavimas būsimuose darbuotojų atrankos procesuose;

b.    atrankos proceso administravimas, susijęs su savanoriškai kandidato pateiktais duomenimis, pavyzdžiui, nuotrauka ar pomėgiais.

 

4.    Sutikimas su susisiekimo forma

 

Jei norite susisiekti su „Baltem“ naudodamiesi susisiekimo forma, jūsų gali būti prašoma pateikti šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, regionas, telefono numeris, el. pašto adresas. Asmens duomenų tvarkymas siekiant tvarkyti jūsų užklausą grindžiamas jūsų sutikimu (teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Pateikti prašomus asmens duomenis neprivaloma, bet to nepadarius bus neįmanoma tvarkyti jūsų prašymo.

 

5.    Sutikimas su naujienlaiškiu

 

Jei norite gauti naujausią informaciją apie „Baltem“ pasiūlymus ir reklamines akcijas (naujienlaiškį), jūsų gali būti prašoma pateikti šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, el. pašto adresas. Asmens duomenų, prašomų norint gauti naujienlaiškį, tvarkymas atliekamas remiantis sutikimu (teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Teikti asmens duomenis, prašomus registruojantis gauti naujausiai informacijai apie „Baltem“ pasiūlymus ir reklamines akcijas, neprivaloma, bet jei jų nepateiksite, įvykdyti jūsų prašymą bus neįmanoma.

 

Galite bet kada atsisakyti mūsų informacijos gavimo tiesioginės rinkodaros būdu. Norėdami tai padaryti, tiesiog parašykite mums nurodytu el. pašto adresu: baltem@baltem.lt.

 

6.      Naudojimasis tvarkytojo „Facebook“ ir „LinkedIn“ profiliais

Tvarkytojo „Facebook“ ir „LinkedIn“ profiliais naudojatės savo noru. Asmens duomenys, kuriuos „Baltem“ tvarko valdydama savo profilius nurodytuose socialiniuose tinkluose, yra jūsų profilio vardas ir duomenys, kuriuos savo profilyje nustatėte kaip „viešus“.

Šiuo atveju jūsų duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Šis tvarkymas būtinas ginant teisėtą tvarkytojo interesą, šiuo atveju tai yra socialinių tinklų profilių priežiūra. Tvarkytojas informuoja, kad tvarko jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytu tikslu tik jums naudojantis tvarkytojo profiliu. Pirmiau nurodyti asmens duomenys teikiami savanoriškai, jie būtini, kad galėtumėte naudotis tvarkytojo profiliu konkrečioje svetainėje. Jei nepateiksite duomenų, negalėsite naudotis tvarkytojo profiliu. Tvarkytojas tvarkys pirmiau nurodytus duomenis, kol neišreikšite prieštaravimo arba kol nebus pasiektas tvarkymo tikslas.

7.      Su interneto svetainių stebėjimu susijęs duomenų tvarkymas

Tvarkytojas informuoja, kad norėdami tobulinti savo paslaugas, siūlyti naudotojams geriau pritaikytą turinį ir analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine, galime pasitelkti tokias technologijas kaip slapukai arba stebėjimo programinė įranga.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad daugeliu atvejų negalime nustatyti jūsų tapatybės remdamiesi informacija, surinkta naudojant šias technologijas. Jei kils rizika, kad bus galima nustatyti konkretaus duomenų subjekto, kuris nedavė savo sutikimo, tapatybę, duomenų valdytojas nedelsdamas ištrins duomenis.

Slapukai – tai maži failai, įrašomi nuolatinėje jūsų įrenginio atmintyje, kai lankotės tam tikrose interneto svetainėse. Juose yra informacijos apie jūsų įrenginį, bet ne apie jūsų tapatybę.

Interneto svetainėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

a.    Būtinieji slapukai – jie būtini tinkamam interneto svetainės veikimui. Juos išjungti galite tik pakeisdami savo naršyklės nustatymus, bet tai gali neleisti interneto svetainei tinkamai veikti.

b.    Analizės slapukai – jie naudojami analizuojant jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atlikdami tokią analizę galime nustatyti interneto svetainės lankytojų interesų tendencijas.

Slapukai renka ir išsaugo informaciją apie tai, kada lankėtės mūsų interneto svetainėje ir kaip ja naudojotės, kad galėtume registruoti informaciją apie jūsų apsilankymus svetainėje, užtikrinti geresnę naršymo patirtį ir paslaugas bei vykdyti analizę.

Interneto svetainėje slapukai naudojami šiais tikslais: naudotojo sesijos įsiminimas, statistika, rinkodara, svetainės funkcijų teikimas. Vykdydamas analizę, tvarkytojas šalia kitų dalykų vertina tai, kaip naudotojas naršo svetainėje, kiek laiko praleidžia konkrečiame puslapyje arba kurias interneto svetainės vietas spusteli. Profiliavimas leidžia automatiškai įvertinti, kokie produktai ar paslaugos gali dominti interneto svetainės naudotoją. Atlikdamas profiliavimą tvarkytojas tvarko informaciją apie naudotojui rodomą turinį. Profiliavimas padeda užtikrinti, kad naudotojui siūlomose interneto svetainės paslaugose rodomos produktų ar paslaugų reklamos būtų geriau pritaikytos naudotojo interesams ir poreikiams.

Tvarkytojas atlieka profiliavimą ir renka analizės duomenis tam, kad įvertinęs jūsų interesus galėtų pasiūlyti suasmenintas paslaugas.

Tokie duomenys tvarkomi gavus naudotojo sutikimą. Naudotojas turi teisę nesutikti su profiliavimu ir analizei skirtų duomenų rinkimu, ir tai neturės įtakos jo ar jos galimybėms naudotis interneto svetaine. Slapukai išsaugomi naudotojo įrenginio (kompiuterio, planšetės, telefono ir pan.) atmintyje ir nepakeičia jo nustatymų. Naudodamasis atitinkamomis savo naršyklės parinktimis naudotojas gali bet kada ištrinti slapukus ir neleisti naudoti slapukų ateityje. Jei ištrinsite slapukus arba neleisite jų naudoti ateityje, tvarkytojas jų nebetvarkys. Todėl kaip interneto svetainės naudotojas galite bet kada nutraukti šios informacijos teikimą interneto svetainei ištrindami savo įrenginiuose išsaugotus slapukus. Norint tai padaryti, reikės pakeisti jūsų naudojamos interneto naršyklės nustatymus.

 

8.   Tvarkomų asmens duomenų apimtis ir kategorijos

8.1. Asmens duomenys, tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį:

·      vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas,

·      gyvenamosios vietos / registruotosios būstinės adresas,

·      asmens kodas / nacionalinio registro numeris,

·      mokesčių mokėtojo kodas,

·      el. pašto adresas,

·      telefono numeris.

8.2. Esamų arba potencialių tiekėjų asmens duomenys:

·      vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas,

·      gyvenamosios vietos / registruotosios būstinės adresas,

·      asmens kodas / nacionalinio registro numeris,

·      mokesčių mokėtojo kodas,

·      el. pašto adresas,

·      telefono numeris.

8.3. Asmens duomenys, tvarkomi įdarbinimo procedūrose:

·         vardas ir pavardė,

·         gimimo data,

·         pareiškėjo pateikta kontaktinė informacija (pvz., namų adresas, el. pašto adresas, telefono numeris),

·         išsilavinimas,

·         profesinė kvalifikacija,

·         ankstesnės darbovietės.

8.4. Asmens duomenys, tvarkomi, kai interneto svetaine naudojasi neregistruoti naudotojai:

·      IP adresas,

·      slapukai,

·      su svetainės naudojimu susiję sesijos duomenys, skirti naudotojų profiliavimui ir leistiniems analizės veiksmams,

·      apsilankymo interneto svetainėje data ir laikas,

·      operacinės sistemos tipas,

·      apytikslė vieta,

·      interneto naršyklės, kuria naudojantis lankomasi svetainėje, tipas,

·      lankymosi interneto svetainėje trukmė.

8.5. Asmens duomenys, tvarkomi, kai naudotojai naudojasi interneto svetainėje esančia susisiekimo forma:

·      vardas ir pavardė,

·      įmonė,

·      el. pašto adresas,

·      telefono numeris,

·      regionas,

·      užsakymo numeris, jei užklausa susijusi su pateiktu užsakymu,

·      banko sąskaitos numeris, jei pranešimas susijęs su prievole atlikti mokėjimą į asmens duomenų subjekto sąskaitą.

8.6. Naujienlaiškių naudotojų asmens duomenys:

·      vardas ir pavardė,

·      el. pašto adresas.

8.7. Naudotojų, kurie naudojasi „Facebook“ ir „LinkedIn“, asmens duomenys:

·      jūsų profilio vardas,

·      duomenys, kuriuos savo profilyje nustatėte kaip „viešus“.

 

9.   Kokioms trečiosioms šalims gali būti atskleisti jūsų asmens duomenys?

 

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate „Baltem“ gali būti perduoti šių kategorijų gavėjams:

a.      trečiosios šalys, kurioms „Baltem“ privalo teikti informacija, pavyzdžiui, valstybės įstaigos, laikantis tokių įstaigų reikalavimų arba taikomų teisės aktų;

b.      subjektai, kurių paslaugomis naudojamės tvarkydami asmens duomenis, pavyzdžiui, administracijos darbuotojai, apskaitos ir teisės firmos, mokėjimo internetu paslaugų teikėjai, IT paslaugų teikėjai ir sistemos.

Be to, informuojame, kad „Baltem“ gali bendradarbiauti su įmonėmis, veikiančiomis už Europos Sąjungos ribų. Tokiais atvejais „Komatsu“ reikalauja, kad šios įmonės taikytų privalomoje sutartyje apibrėžtas priemones asmens duomenims apsaugoti, nebent Europos Komisija nustatė, kad šalys, kuriose tokios įmonės įsikūrusios, užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą.

Jei norite gauti atsargumo priemonių, kurių „Baltem“ tikisi iš trečiųjų šalių, sąrašo kopiją, pateikite prašymą tvarkytojui.

10.   Kaip „Baltem“ saugo jūsų duomenis?

„Baltem“ priėmė reikiamas politikas ir įgyvendino atitinkamas organizacines bei technines priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo neteisėto arba neleistino pasiekimo, praradimo ar netyčinio sunaikinimo, sugadinimo, naudojimo ir neteisėto arba neleistino atskleidimo.

 

„Baltem“ taip pat imasi visų pagrįstų atsargumo priemonių siekdama užtikrinti, kad mūsų darbuotojai, galintys pasiekti jūsų asmens duomenis, būtų tinkamai kvalifikuoti.

 

Tačiau atminkite, kad joks duomenų siuntimas internetu nėra visiškai saugus, todėl duomenis visada siunčiate savo rizika. Mes kiek galėdami stengsimės apsaugoti jūsų asmens duomenis, bet „Baltem“ negali garantuoti internetu siunčiamų asmens duomenų saugumo.

 

Vadovaudamasis taikomais teisės aktais, įskaitant BDAR 32 straipsnį, tvarkytojas užtikrins:

a.      pseudonimų suteikimą asmens duomenims ir jų šifravimą;

b.      gebėjimą užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą;

c.      gebėjimą laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis asmens duomenimis fizinio ar techninio incidento atveju;

d.      reguliarų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas duomenų tvarkymo saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo vertinimo procesą.

 

Tvarkytojas imasi priemonių užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų gavėjas, veikiantis pagal tvarkytojo įgaliojimą ir galintis pasiekti asmens duomenis, tvarkytų juos tik pagal tvarkytojo instrukcijas ir gavęs jo leidimą, nebent Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės aktuose reikalaujama kitaip.

11.         Ar ilgai „Baltem“ saugo jūsų duomenis?

Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis nustatomas remiantis sutartimis grindžiamų jūsų santykių su „Baltem“ trukme ir teisės aktuose apibrėžtais terminais. Taigi kriterijai, kuriuos „Baltem“ taiko nustatydama jūsų duomenų saugojimo laikotarpius, buvo apibrėžti vadovaujantis reikalavimais, pateiktais taikomuose teisės aktuose, taisyklėse ir rekomendacijose, taip pat „Baltem“ veiklos reikalavimais, susijusiais su tinkamu ryšių su klientais valdymu. Jūsų duomenys nebus saugomi ilgiau nei būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti ir bet kokiu atveju ne ilgiau nei pretenzijų, kurios gali būti pateiktos dėl duomenų saugojimo tikslo, senaties laikotarpis.

Jei kandidatuojate į pareigas „Baltem“ įmonėje ir dalyvaujate darbuotojų atrankos procese, jūsų asmens duomenys bus saugomi iki atrankos proceso pabaigos ir, jei davėte leidimą naudoti duomenis atrankos procesuose ateityje, 1 metus. Jei tai būtina, jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip galimų pretenzijų senaties laikotarpis.

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, pavyzdžiui, užsiregistravus gauti naujienlaiškį, duomenys bus saugomi, kol neatšauksite tokio sutikimo.

12.   Duomenų subjekto teisės

Jei tvarkytojas tvarko asmens duomenis, asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi, turi teisę:

a.      reikalauti galimybės susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant asmens duomenų kopijos gavimą (BDAR 15 straipsnis);

b.      bet kada atšaukti sutikimą su savo asmens duomenų tvarkymu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui (BDAR 14 straipsnio 2 dalies d punktas);

c.      reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);

d.      reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (BDAR 17 straipsnis);

e.      reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis);

f.       reikalauti perduoti asmens duomenis kitam tvarkytojui (BDAR 20 straipsnis);

g.      bet kada nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu:

- dėl su konkrečiu naudotojo atveju susijusių priežasčių, kai toks asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą (t. y. remiantis teisėtais tvarkytojo interesais), įskaitant profiliavimą (BDAR 21 straipsnio 1 dalis),

- jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek toks tvarkymas yra susijęs su tiesiogine rinkodara (BDAR 21 straipsnio 2 dalis).

13.   Kaip galite naudotis teisėmis į savo asmens duomenis?

Turite teisę reikalauti susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, nesutikti su jų tvarkymu, apriboti jų tvarkymą ir perkelti duomenis, taip pat galite bet kada atsiimti anksčiau duotą sutikimą. Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su tvarkytoju el. pašto adresu baltem@baltem.lt arba telefono numeriu +37052322143

Be to, prireikus galite pateikti prašymą Asmens duomenų apsaugos tarnybos vadovui, ypač jei manote, kad jūsų teisės nebuvo tinkamai ginamos.

14.         Kaip galite susisiekti su mumis?

Jei turite klausimų arba pastabų dėl duomenų apsaugos, galite susisiekti su mumis el. pašto baltem@baltem.lt arba telefono numeriu +37052322143

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023.03.06

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-02-27 

Susisiekite su mumis
Paskambink mums Klauskite pasiūlymo Serviso užsakymo forma
Kontaktinė forma
Parašykite mums
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Komatsu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta.
Kontaktinė forma
Mašinos nuoma
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Komatsu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta.
Naujienlaiškis
Užsisakykite AS Baltem Vilniaus filialas naujienlaiškįir gaukite naujausią informaciją apie pasiūlymus ir akcijas.
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Komatsu
Dėkojame, kad užsisakėte naujienlaiškį
Kontaktinė forma
Parašykite mums
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Komatsu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta.